راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

 ارائه شناسه یکتا به بیمه نامه شخص ثالث (شناسه خدمت: 13091827101)

2

معرفی خدمت

کلیه شرکت های بیمه موظف هستند که قبل از صدور بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده، اطلاعات مورد  نظر را به صورت آنلاین و درلحظه (وب سرویس) به بیمه مرکزی ارسال نمایند. بیمه مرکزی بر اساس اطلاعات دریافتی تطابق صدور بیمه نامه را با آیین نامه ها و مقررات اساسی این رشته کنترل نموده و در صورت صحت "شناسه یکتا بیمه مرکزی" به آن بیمه نامه تخصیص می دهد و شرکت مجاز به درج شناسه دریافتی و چاپ و ارائه بیمه نامه به بیمه گزار خواهد بود. شرکت بیمه در صورت عدم دریافت شناسه یکتا، اجازه صدور بیمه نامه را نخواهد داشت.

همانگونه که مشاهده می شود، این خدمت صرفا به شرکت های بیمه ارائه می شود.

3

شرایط کسب خدمت

این سرویس فقط به شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته شخص ثالث ارائه می شود.

4

مدارک

این خدمت وب سرویس بوده و مدارکی برای دریافت نیاز ندارد و صرفا با فراخوانی وب سرویس مطابق با مستندات فنی ذیربط ارائه می شود.

5

مراحل دریافت خدمت

1.     دریافت اطلاعات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده از شرکت صادر کننده بیمه نامه

2.      بررسی مکانیزه تطابق بیمه نامه در حال صدور با آیین نامه ها و مقررات بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده

3.     تخصیص "شناسه یکتا بیمه مرکزی"  به بیمه نامه در صورت تطابق با آیین نامه ها و ارسال کد به شرکت بیمه صادر کننده و در صورت عدم تطابق با آیین نامه ها، فهرست خطاهای رخ داده برای شرکت ارسال می شود.

4.     چاپ بیمه نامه از سوی شرکت بیمه و الزام به درج شناسه یکتای دریافتی بر روی بیمه نامه

6

هزینه خدمت

رایگان

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

این خدمت به صورت وب سرویس ارائه می شود و در وبگاه قابل دسترس نیست.


پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین