راهنمای خدمت

1

عنوان خدمت

تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی) (شناسه خدمت: 13011161106)

2

معرفی خدمت

این فرآیند با هدف ارتقاء کمی و کیفی سرمایه انسانی صنعت بیمه از طریق بررسی و تایید صلاحیت مؤسسات متقاضی فعالیت در زمینه آموزش بیمه‌ای انجام می‌شود.

خروجی‌های این فرآیند به صورت صدور تاییدیه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزش بیمه‌ای بر اساس دستورالعمل‌ مربوطه (دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه) می‌باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌باشد.

 

3

شرایط کسب خدمت

-

4

مدارک

مدراک و مستندات مدیریت و کادر غیر آموزشی مؤسسه متقاضی

مدارک و مستندات دو سال اخیر مؤسسه متقاضی

مدارک و مستندات مربوط به فضا، امکانات و تجهیزات اداری و آموزشی مؤسسه متقاضی

مدارک و مستندات مربوط به مدرسان همکاری کننده با مؤسسه متقاضی

مجوز و پروانه‌های فعالیت آموزشی اخذ شده از مراکز ذیصلاح آموزشی

5

مراحل دریافت خدمت

فرآیند صدور تاییدیه صلاحیت فوق الذکر با توجه به دستورالعمل مربوطه شامل مراحل زیر می‏باشد:

1-     اعلان رسمی و دریافت مدارک متقاضیان تایید صلاحیت جهت طراحی و اجرای دوره آموزش بیمه‌ای (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

2-     بررسی مدارک و مستندات و رفع نواقص احتمالی و بازدید از محل شرکت یا مؤسسه متقاضی (در اجرای معیارهای احراز صلاحیت مؤسسه آموزش متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه)

3-     تهیه گزارش بازدید، تشکیل جلسه کمیته تایید و سلب صلاحیت مؤسسات متقاضی آموزش بیمه‌ای و تایید یا رد مؤسسه متقاضی (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

4-     اعطای تاییدیه صلاحیت به مؤسسه متقاضی تایید شده جهت برگزاری دوره‌های آموزش بیمه‌ای به مدت 2 سال (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

5-     پاسخ به درخواست مؤسسه متقاضی رد صلاحیت شده (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

6-      درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی بیمه از سوی مؤسسه دارای تاییدیه صلاحیت (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

7-     بررسی درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی مؤسسه آموزش بیمه‌ای و رد یا قبول درخواست بر اساس مدارک و مستندات (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

8-     صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای برای مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

9-     پاسخ به درخواست برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای به مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

6

هزینه خدمت

رایگان

7

آدرس اینترنتی دریافت خدمت

https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=175

 


 

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین